Władza rodzicielska: Co warto wiedzieć?

Ray Romano, aktor i komik, powiedział kiedyś: „Każdy powinien mieć dzieci. Są największą radością na świecie. Ale są to także terroryści. Uświadomisz to sobie, kiedy tylko się urodzą i będą chciały Cię złamać torturą pozbawiania snu.” To humorystyczne podejście do rodzicielstwa może skłaniać do refleksji nad powagą obowiązków rodzicielskich, w tym nad istotą władzy rodzicielskiej.

Zakres władzy rodzicielskiej

Art. 95. [Zakres władzy rodzicielskiej]

 1. Władza rodzicielska obejmuje obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.
 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo. W sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra.
 3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.
 4. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeśli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwalają, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.

Piecza nad dzieckiem

Art. 96. [Piecza nad dzieckiem]

 1. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.
 2. Rodzice, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, uczestniczą w sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu, chyba że sąd opiekuńczy ze względu na dobro dziecka postanowi inaczej.

Wykonywanie władzy rodzicielskiej

Art. 97. [Wykonywanie władzy rodzicielskiej]

 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.
 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

W sytuacji, gdy dobro dziecka jest zagrożone z powodu działań jednego lub obojga rodziców, sąd opiekuńczy może ograniczyć wykonywanie władzy rodzicielskiej. Może to nastąpić na wniosek jednego z rodziców lub po powiadomieniu przez inny podmiot, taki jak policja, sąd czy szkoła. Sąd określa wtedy obowiązki rodziców związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Oto przykładowe środki, jakie może zastosować sąd zgodnie z art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 • Zobowiązanie rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, np. pracy z asystentem rodziny.
 • Skierowanie małoletniego do placówki wsparcia dziennego.
 • Skierowanie rodziców do placówki zajmującej się terapią rodzinną.
 • Określenie, jakie czynności rodzice nie mogą dokonywać bez zezwolenia sądu.
 • Poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego.
 • Skierowanie małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego.
 • Zarządzenie umieszczenia małoletniego w rodzinie zastępczej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 • Umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub rehabilitacji leczniczej.

Pomoc prawna

Adwokat Grażyna Cichowska z Łodzi, oferująca swoje usługi również mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego i okolic, pomaga klientom w sprawach związanych z ograniczaniem władzy rodzicielskiej, ustalaniem kontaktów oraz zarządzaniem majątkiem dziecka. Jeśli planujesz rozwód, już się rozwiodłeś lub doświadczasz trudności związanych ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej, skontaktuj się z nami.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie prawne i pomoc w zakresie wszystkich aspektów władzy rodzicielskiej, dbając o dobro dziecka i interesy naszych klientów.